Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, seria i numer dowodu osobistego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego);

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 ("Spółka");

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych" lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl;

4) Cele i podstawa przetwarzania:

W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

realizacji zawartej umowy ((podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "RODO");

udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);

wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym w następującym celu:

w celu oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów w związku z oferowaniem naszych usług i produktów (podstaw prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty realizujące działania windykacyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług i towarów niezbędni w realizacji procesu przed sprzedażowego, sprzedażowego i po sprzedażowego, firmy ubezpieczeniowe (np. dot. kredytów kupieckich), podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów;

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do rozwiązania lub wykonania umowy.

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem "Dane osobowe", bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

W obszarze budowanej współpracy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w celu tworzenia lub kierowania ofert dotyczących produktów lub usług Spółki. Oferty te kierowane będą jedynie po wyrażeniu zgody obejmującej takie działania.